ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ| Kanakadas Biography in Kannada

ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ,ಹೆಂಡತಿ,ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು,ಜಯಂತಿಯಾ ಪರಿಚಯ (Kanakadas biography (Jivana charitre),Parents,Wife,Works, Jayanti in kannada) ಕನಕದಾಸರು ಒಬ್ಬ ಹರಿಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿದ್ದವರು. ಇವರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮಕಾಲಿನವರು ಕ್ಕೂಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರು. ಕನಕದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವರೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.     ಕನಕದಾಸರು img credit:Wikipedia   ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ( Kanakadas biography in Kannada) ಪರಿಚಯ ಬಿಂದುಗಳು  ಪರಿಚಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಇತರ ಹೆಸರು ವೃತ್ತಿ … Read more