ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girls Names in Kannada

 

Table of Contents

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತೂ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೂ ನಿಮಗಾಗಿ Best baby girls names in kannada ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 

Baby-girl-names-in-kannada
Baby girl names

ಅ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girls names start with A in Kannada

 • ಅನುಶ್ರೀ
 • ಅದ್ಯಾ
 • ಆರಾಧ್ಯ
 • ಆಧ್ಯಶ್ರೀ
 • ಅದಿತಿ
 • ಆದಿಶ್ರೀ
 • ಅದ್ವಿಕ
 • ಅಹಲ್ಯಾ
 • ಅರ್ಪಿತಾ
 • ಅಂಕಿತಾ
 • ಅಂಬಿಕಾ
 • ಅರ್ಪಣಾ
 • ಅಲಿಶಾ
 • ಅಮೃತಾ
 • ಆಚಲ್
 • ಅರುಣಾ
 • ಆರತಿ
 • ಆಕೃತಿ
 • ಆಧುನಿಕಾ
 • ಅರ್ಚಿಕಾ
 • ಅನಿಶಾ
 • ಅನುರಾಧಾ
 • ಅನನ್ಯ
 • ಅಕ್ಷತಾ
 • ಅರೋಹಿ
 • ಅರುಣಿ
 • ಅದಿತಿ
 • ಅಪೆಕ್ಷಾ
 • ಅನ್ವಿತಾ

ಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Kannada baby girl names starting with B in Kannada

 • ಭೂಮಿಕಾ
 • ಭಾಗಶ್ರೀ
 • ಬಹುದಾ – ಒಂದು ನದಿ
 • ಭಾರ್ಗವಿ
 • ಭಾಗ್ಯ
 • ಭವ್ಯಾ
 • ಭವಾನಿ
 • ಭೂಮಿಶ್ರೀ
 • ಬಾಲಶ್ರೀ
 • ಬಂಧನಾ
 • ಬಿಶಾ
 • ಭಾವ್ನಿ
 • ಬಿಂದು
 • ಭುವನೇಶ್ವರಿ
 • ಭುವಿ

ನಾಮಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with C in Kannada

 • ಚಾರ್ವಿ
 • ಚಂದನ
 • ಚೈತ್ರ 
 • ಚೈತ್ನ್ಯಾ
 • ಚಲುವೆ
 • ಚಲುವೆ
 • ಚಂದ್ರಮುಖಿ
 • ಚಾರುಲತಾ
 • ಚಂದ್ರಕಲಾ
 • ಚಕ್ಮಿ
 • ಚಿಕ್ಕು
 • ಚಿನ್ಮಣಿ
 • ಚಂಚಲೆ
 • ಚರುಣಿ

ದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|  Kannada baby girl names starting with D

 • ದಾಮಿನಿ 
 • ದಾರುಣೀ
 • ದೀಕ್ಷಾ
 • ದೈವಿ 
 • ದೇವಿಕಾ 
 • ದಕ್ಷಿತಾ
 • ಧನುಶ್ರೀ 
 • ದರ್ಪಣ
 • ದೀಪಾ
 • ದಿಪಾಶ್

ಈ, ಇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names starting with E in Kannada

 • ಈಶಿಕಾ
 • ಈಶಾ
 • ಈಶ್ವರಿ
 • ಈನಾಕ್ಷಿ
 • ಇಶನಿ

ಫ,ಪ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with F in Kannada

 • ಫ್ಲೇವಿನಾ
 • ಫುಲಾನ ದೇವಿ
ಗ ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names starting with N in Kannada
 • ಗಂಗಾ
 • ಗಗನ
 • ಗಾಯತ್ರಿ
 • ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ
 • ಗಗನಶ್ರೀ
 • ಗಂಗೋತ್ರಿ
ಹ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names starting with H in Kannada
 • ಹರಿಕಾ
 • ಹಾನ್ವಿಕಾ
 • ಹೇಮಾ
 • ಹರಿಣಿ
 • ಹನ್ಸಿಕಾ
 • ಹೇಮಲತಾ
 • ಹರ್ಷಿತಾ
 • ಹಿಮಾ
 • ಹರಿಪ್ರಿಯಾ
ಜ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Girl names start with J in Kannada
 • ಜಯ
 • ಜಾನ್ವಿ
 • ಜಮುನಾ
 • ಜಯಶ್ರೀ
 • ಜಲಧರ
 • ಜನನಿ
 • ಜಗದೇವಿ
 • ಜ್ಯೋತಿ
ಕ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು| The Baby Girl names start with K in Kannada
 • ಕವಿತಾ
 • ಕರಿಷ್ಮಾ
 • ಕಲಾವತಿ
 • ಕಮಲಾ
 • ಕಾಜಲ್
 • ಕಲಾಶ್ರೀ
 • ಕಮಲಾ
 • ಕಿರಣ್
 • ಕಾರ್ತಿಕಾ
 • ಕೀರ್ತಿ
 • ಕಾವ್ಯ
ಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Names of Baby Girl start with L in Kannada
 • ಲಲಿತಾ
 • ಲಕ್ಷ್ಮಿ
 • ಲಾಶ್ರಿತಾ
 • ಲಾವಣ್ಯ
 • ಲೀಲಾ
 • ಲಕುಮಿ
ಮ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with M in Kannada
 • ಮಾನಸ
 • ಮಾನ್ಸಿ
 • ಮಾದ್ವಿ
 • ಮೋಹಿನಿ
 • ಮಮಿತಾ
 • ಮಹಾಲಕ್ಷಿ
 • ಮಾಲಾಶ್ರೀ
 • ಮೆಂಗ್ನಾ
 • ಮಹಾದೇವಿ
 • ಮಹಾದೇವಿಕಾ
 • ಮೇಘಾ
 • ಮಾಲಿಕಾ
 • ಮೌನ
 • ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
 • ಮನ್ಯಾ
 • ಮಣಿ
ನ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with N in Kannada
 • ನಮ್ರತಾ
 • ನಿವೇದಿತಾ
 • ನಿಶಾ
 • ನಿಶಿತಾ
 • ನಾಬ್ಯಾ
 • ನಾಗಾಂಜಲಿ
 • ನಯನಾ
ಓ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with O in Kannada
 • ಓಜಸ್ವನಿ
 • ಓಜಶ್ವಿನಿ
 • ಓಜಲ್
 • ಓಮಾ
 • ಓಂಕಾರಿ
ಪ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with P in Kannada
 • ಪವಿತ್ರಾ
 • ಪಾವನಿ
 • ಪಂಕಜ
 • ಪ್ರಜ್ವಲ
 • ಪೂಜೆ
 • ಪದ್ಮಾ
 • ಪಾರ್ವತಿ
 • ಪಾವಿನಿ
 • ಪಾರುಲ್
 • ಪಲ್ಲವಿ
 • ಪೂರ್ಣಿಮಾ
 • ಪದ್ಮಶ್ರೀ
 • ಪ್ರಶಾಂತಿ
ರ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with R in Kannada
 • ರಕ್ಷಿಣಿ
 • ರೋಹಿಣಿ
 • ರಾಧಾ
 • ರಾಶಿ
 • ರುಕ್ಮಿಣಿ
 • ರಂಭಾ
 • ರಾಂಚಿ
 • ರಾಧಿಕಾ
 • ರಾಧಾರಾಣಿ
 • ರಮ್ಯಾ
 • ರಘುನಿ
 • ರಾಗಿಣಿ
 • ರಾಶಿ
ಸ,ಶ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with S in Kannada
 • ಶಾಂತಿ
 • ಸಾನ್ವಿ
 • ಸಂಜನಾ
 • ಸಮೀಕ್ಷಾ
 • ಸಾವಿತ್ರಿ
 • ಸಂಧ್ಯಾ
 • ಸುಧಾರಾಣಿ
 • ಸಾಚಿ
 • ಸರಸ್ವತಿ
 • ಸಮೀಕ್ಷಾ
 • ಸಾಧ್ವಿ
 • ಸಹನಾ
 • ಸುಹಾನಾ
 • ಸಾದ್ವಿತಾ
 • ಸಂಚನಾಳ
 • ಸಂಘಿತ್ಯ
 • ಸಾಕ್ಷಿ

ತ,ಟ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with T in Kannada

 • ತಾನ್ಯಾ
 • ತ್ರಿಷಾ
 • ತಾನ್ಯಾ
 • ತಮಾಶಿ
 • ತ್ರಾಟಕಿ
 • ತಾಮ್ಸಿ

ಉ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with U in Kannada

 • ಉಮಾದೇವಿ
 • ಊರ್ಮಿಳಾ
 • ಉಷ್ಮಾ
 • ಉಷಾ
 • ಉಟ್ತಕೃಷಾ
ವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with V in Kannada
 • ವಿವ್ವಿನಿ
 • ವಚನಶ್ರೀ
 • ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ
 • ವಾಣಿ
 • ವರಮಲಾಕ್ಷಿ
 • ವಂದನಾ
 • ವಂಶಿಕಾ
 • ವೇದಿಕಾ
 • ವಂದ್ಯ
 • ವರ್ಷಿಣಿ
 • ವಚನ
 • ವಾಗೀಶ್ವರಿ
 • ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ
 • ವೆಮಿಕಾ
 • ವಾದ್ಯ
 • ವಾರಣಿ
 • ವಕ್ತಿ
ಯ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|The Baby Girl names starting with Y in Kannada
 • ಯಾಮಿ
 • ಯಾದವಿ
 • ಯಶವಿನಿ
 • ಯಾಗಪ್ರಿಯಾ
 • ಯಾನಿತಾ
 • ಯಿಮಲ
 • ಯಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ
 • ಯಿರುಕ್ತ

1 thought on “ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girls Names in Kannada”

Leave a Comment

Ezoicreport this ad