ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 2021ರ 70ನೆ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 12 ಡೆಸೆಂಬರ್ರನ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಡೊಮೇಣ ಇಲ್ತ ನ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡಿಯಿತು.ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

 ಸಂಧು ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಟಂಪಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ರಾಬಿನ್ದ್ರ್ ಕೌರ್ ಸಂಧು