ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಿಂಚಿದ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2021 ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದರೂ

ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2021 70ನೆ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು