ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಹಂತಗಳು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

1.ಪ್ರಣಾಮಾಸನ(Pranamasana) ಇದು ಸೂರ್ಯ ನಮಷ್ಕರದ ಮೊದಲೆನೆಯ ಹಂತ

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

2.ಹಸ್ತೌಟ್ಟನಾಸನ(Hashtauttanasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

3.ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ(Hastapadasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

4.ಅಶ್ವಸಂಚಲಾಸನ(Ashawasanchalasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

5.ದಂಡಸನ(Danadasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

6.ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ(Ashtanga Namaskar)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

7.ಭುಜಂಗಾಸನ(Bhujangasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

8.ಅಧೋ ಮುಖ ಸ್ವನಾಸನ(Adho Mukha Svanasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

9.ಅಶ್ವಸಂಚಲಾಸನ(Ashwasanchalasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

10.ಹಸ್ತಪಾದಾಸನ(Hastapadasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

11.ಹಸ್ತೌಟ್ಟನಾಸನ(Hastauttanasana)

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳು

12.ತಾಡಾಸನ(Tadasana) ಇದು ಸೂರ್ಯ ನಮಷ್ಕರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ