ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Beautiful Baby Girl Names in Kannada

Beautiful Baby Girl Names :ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತೂ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೂ ನಿಮಗಾಗಿ  Best baby girls names in kannada/ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with A in Kannada

 • ಅನುಶ್ರೀ
 • ಅದ್ಯಾ
 • ಆರಾಧ್ಯ
 • ಆಧ್ಯಶ್ರೀ
 • ಅದಿತಿ
 • ಆದಿಶ್ರೀ
 • ಅದ್ವಿಕ
 • ಅಹಲ್ಯಾ
 • ಅರ್ಪಿತಾ
 • ಅಂಕಿತಾ
 • ಅಂಬಿಕಾ
 • ಅರ್ಪಣಾ
 • ಅಲಿಶಾ
 • ಅಮೃತಾ
 • ಆಚಲ್
 • ಅರುಣಾ
 • ಆರತಿ
 • ಆಕೃತಿ
 • ಆಧುನಿಕಾ
 • ಅರ್ಚಿಕಾ
 • ಅನಿಶಾ
 • ಅನುರಾಧಾ

ಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Kannada baby girl names starting with B in Kannada

 • ಭೂಮಿಕಾ
 • ಭಾಗಶ್ರೀ
 • ಬಹುದಾ – ಒಂದು ನದಿ
 • ಭಾರ್ಗವಿ
 • ಭಾಗ್ಯ
 • ಭವ್ಯಾ
 • ಭವಾನಿ
 • ಭೂಮಿಶ್ರೀ
 • ಬಾಲಶ್ರೀ
 • ಬಂಧನ

ನಾಮಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with C in Kannada

 • ಚಾರ್ವಿ
 • ಚಂದನ
 • ಚೈತ್ರ
 • ಚೈತ್ನ್ಯಾ
 • ಚಲುವೆ
 • ಚಲುವೆ
 • ಚಂದ್ರಮುಖಿ

ದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|  Kannada baby girl names starting with D

 • ದಾಮಿನಿ
 • ದಾರುಣೀ
 • ದೀಕ್ಷಾ
 • ದೈವಿ
 • ದೇವಿಕಾ
 • ದಕ್ಷಿತಾ
 • ಧನುಶ್ರೀ
 • ದರ್ಪಣ

ಈ, ಇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names starting with E in Kannada

 • ಈಶಿಕಾ
 • ಈಶಾ
 • ಈಶ್ವರಿ
 • ಈನಾಕ್ಷಿ
 • ಇಶನಿ

ಫ,ಪ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with F in Kannada

 • ಫ್ಲೇವಿನಾ
 • ಫುಲಾನ ದೇವಿ

ಗ ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names starting with N in Kannada

 • ಗಂಗಾ
 • ಗಗನ
 • ಗಾಯತ್ರಿ
 • ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ
 • ಗಗನಶ್ರೀ
 • ಗಂಗೋತ್ರಿ

ಹ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names starting with H in Kannada

 • ಹರಿಕಾ
 • ಹಾನ್ವಿಕಾ
 • ಹೇಮಾ
 • ಹರಿಣಿ
 • ಹನ್ಸಿಕಾ
 • ಹೇಮಲತಾ
 • ಹರ್ಷಿತಾ
 • ಹಿಮಾ
 • ಹರಿಪ್ರಿಯಾ

ಜ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Girl names start with J in Kannada

 • ಜಯ
 • ಜಾನ್ವಿ
 • ಜಮುನಾ
 • ಜಯಶ್ರೀ
 • ಜಲಧರ
 • ಜನನಿ
 • ಜಗದೇವಿ
 • ಜ್ಯೋತಿ

ಕ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು| The Baby Girl names start with K in Kannada

 • ಕವಿತಾ
 • ಕರಿಷ್ಮಾ
 • ಕಲಾವತಿ
 • ಕಮಲಾ
 • ಕಾಜಲ್
 • ಕಲಾಶ್ರೀ
 • ಕಮಲಾ
 • ಕಿರಣ್
 • ಕಾರ್ತಿಕಾ
 • ಕೀರ್ತಿ
 • ಕಾವ್ಯ

ಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Names of Baby Girl start with L in Kannada

 • ಲಲಿತಾ
 • ಲಕ್ಷ್ಮಿ
 • ಲಾಶ್ರಿತಾ
 • ಲಾವಣ್ಯ
 • ಲೀಲಾ
 • ಲಕುಮಿ

ಮ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with M in Kannada

 • ಮಾನಸ
 • ಮಾನ್ಸಿ
 • ಮಾದ್ವಿ
 • ಮೋಹಿನಿ
 • ಮಮಿತಾ
 • ಮಹಾಲಕ್ಷಿ
 • ಮಾಲಾಶ್ರೀ
 • ಮೆಂಗ್ನಾ
 • ಮಹಾದೇವಿ
 • ಮಹಾದೇವಿಕಾ
 • ಮೇಘಾ
 • ಮಾಲಿಕಾ
 • ಮೌನ

ನ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with N in Kannada

 • ನಮ್ರತಾ
 • ನಿವೇದಿತಾ
 • ನಿಶಾ
 • ನಿಶಿತಾ
 • ನಾಬ್ಯಾ
 • ನಾಗಾಂಜಲಿ
 • ನಯನಾ

ಓ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with O in Kannada

 • ಓಜಸ್ವನಿ
 • ಓಜಶ್ವಿನಿ
 • ಓಜಲ್
 • ಓಮಾ
 • ಓಂಕಾರಿ

ಪ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with P in Kannada

 • ಪವಿತ್ರಾ
 • ಪಾವನಿ
 • ಪಂಕಜ
 • ಪ್ರಜ್ವಲ
 • ಪೂಜೆ
 • ಪದ್ಮಾ
 • ಪಾರ್ವತಿ
 • ಪಾವಿನಿ
 • ಪಾರುಲ್
 • ಪಲ್ಲವಿ
 • ಪೂರ್ಣಿಮಾ
 • ಪದ್ಮಶ್ರೀ
 • ಪ್ರಶಾಂತಿ

ರ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with R in Kannada

 • ರಕ್ಷಿಣಿ
 • ರೋಹಿಣಿ
 • ರಾಧಾ
 • ರಾಶಿ
 • ರುಕ್ಮಿಣಿ
 • ರಂಭಾ
 • ರಾಂಚಿ
 • ರಾಧಿಕಾ
 • ರಾಧಾರಾಣಿ
 • ರಮ್ಯಾ
 • ರಘುನಿ
 • ರಾಗಿಣಿ
 • ರಾಶಿ

ಸ,ಶ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with S in Kannada

 • ಶಾಂತಿ
 • ಸಾನ್ವಿ
 • ಸಂಜನಾ
 • ಸಮೀಕ್ಷಾ
 • ಸಾವಿತ್ರಿ
 • ಸಂಧ್ಯಾ
 • ಸುಧಾರಾಣಿ
 • ಸಾಚಿ
 • ಸರಸ್ವತಿ
 • ಸಮೀಕ್ಷಾ
 • ಸಾಧ್ವಿ
 • ಸಹನಾ
 • ಸುಹಾನಾ
 • ಸಾದ್ವಿತಾ
 • ಸಂಚನಾಳ
 • ಸಂಘಿತ್ಯ
 • ಸಾಕ್ಷಿ

ತ,ಟ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with T in Kannada

 • ತಾನ್ಯಾ
 • ತ್ರಿಷಾ
 • ತಾನ್ಯಾ
 • ತಮಾಶಿ
 • ತ್ರಾಟಕಿ
 • ತಾಮ್ಸಿ

ಉ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with U in Kannada

 • ಉಮಾದೇವಿ
 • ಊರ್ಮಿಳಾ
 • ಉಷ್ಮಾ
 • ಉಷಾ
 • ಉಟ್ತಕೃಷಾ

ವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|Baby Girl names start with V in Kannada

 • ವಿವ್ವಿನಿ
 • ವಚನಶ್ರೀ
 • ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ
 • ವಾಣಿ
 • ವರಮಲಾಕ್ಷಿ
 • ವಂದನಾ
 • ವಂಶಿಕಾ
 • ವೇದಿಕಾ
 • ವಂದ್ಯ
 • ವರ್ಷಿಣಿ
 • ವಚನ
 • ವಾಗೀಶ್ವರಿ
 • ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ
 • ವೆಮಿಕಾ
 • ವಾದ್ಯ
 • ವಾರಣಿ
 • ವಕ್ತಿ

ಯ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು|The Baby Girl names starting with Y in Kannada

 • ಯಾಮಿ
 • ಯಾದವಿ
 • ಯಶವಿನಿ
 • ಯಾಗಪ್ರಿಯಾ
 • ಯಾನಿತಾ
 • ಯಿಮಲ
 • ಯಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ
 • ಯಿರುಕ್ತ

Leave a Comment