24+ ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು| 24+ Savarna Deergha Sandhi Examples in Kannada

ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು, ಇದರ ಅರ್ಥ, ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು (Savarna Deergha Sandhi Examples,Savarna Deergha Sandhi yendarenu, meaning, examples in Kannada)

Savarna Deergha Sandhi Examples in Kannada
ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ

ನೀವೂ ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯ ಎಂದರೇನು,ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತತಿರುವಿರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ.

ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಉದಾಹರಣೆ ತುಳಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು? ( What is meaning of Savarna Deergha Sandhi in Kannada)

ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಯ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರ, ಉತ್ತರಪದದ ಮೊದಲ ಸ್ವರ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ವರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಅವೆರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಣದ ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು.

ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಸ್ವರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪರವಾದಾಗ ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಸ್ಪರ ದೀರ್ಘವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ( Savarna Deergha Sandhi Examples in Kannada)

 1. ದೇವ+ ಮನು =ದೇವಾಮನು (ಅ+ಅ=ಆ)
 2. ದೇವ+ಅರ್ಥ= ದೇವಾರ್ಥ (ಅ+ಅ=ಆ)
 3. ಏಕ+ ಅಕ್ಷಿ = ಏಕಾಕ್ಷಿ(ಅ+ಅ=ಆ)
 4. ಆಕ + ಅಕ್ಷಿ =ಆಕಾಂಕ್ಷಿ (ಅ+ಅ=ಆ)
 5. ವಿಷ+ ಅಮೃತ = ವಿಷಾಮೃತ (ಅ+ಅ=ಆ)
 6. ಕಾರಣ +ಅಂತರ= ಕಾರಣಾಂತರ (ಅ+ಅ=ಆ)
 7. ಅಂಗ + ಅಂಗ= ಅಂಗಾಂಗ (ಅ+ಅ=ಆ)
 8. ಹಿಮ್ಮ + ಅಡಿ = ಹಿಮ್ಮಡಿ
 9. ದೇವ+ ಆಶ್ರಯ= ದೇವಾಶ್ರಯ (ಅ+ಅ=ಆ)
 10. ದ್ರವ್ಯ +ಅರ್ಥಿ = ದ್ರವ್ಯಾರ್ಥಿ (ಅ+ಅ=ಆ)
 11. ಕಮಲ+ ಅಕ್ಷಿ= ಕಮಲಾಕ್ಷಿ (ಅ+ಅ=ಆ)
 12. ಲೋಕ+ ಅನುಭವ= ಲೋಕಾನುಭವ (ಅ+ಅ=ಆ)
 13. ದೇಶ + ಅನುಭವ = ದೇಶಾನುಭವ
 14. ನಿಮ್ಮ + ಅಡಿ = ನಿಮ್ಮಾಡಿ (ಅ+ಅ=ಆ)
 15. ಮುಮ್ಮ + ಮಡಿ= ಮುಮ್ಮಡಿ (ಅ+ಅ=ಆ)
 16. ಇಂದ್ರ +ಅಜಿತ=ಇಂದ್ರಾಜಿತ (ಅ+ಅ=ಆ)
 17. ಉದ್ಯೋಗ+ಅವಕಾಶ= ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ (ಅ+ಅ=ಆ)
 18. ಪುಸ್ತಕ + ಅಲಯ= ಪುಸ್ತಕಾಲಯ (ಅ+ಅ=ಆ)
 19. ಕವಿ +ಇಂದ್ರ= ಕವೀಂದ್ರ (ಇ+ಇ=ಈ)
 20. ಗುರು+ಉಕ್ತಿ = ಗುರೂಕ್ತಿ (ಉ+ಉ=ಉ)
 21. ಲಕ್ಷಿ +ಈಶ=ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ (ಈ+ಈ=ಈ)
 22. ಕಟು+ ಉಪದೇಶ = ಕಟೂಪದೇಶ (ಉ+ಉ=ಉ)
 23. ವಧೂ+ ಉಪದೇಶ =ವಧೂಪದೇಶ (ಉ+ಉ=ಉ)
 24. ಬಹು+ಉಪದೇಶ=ಬಹೂಪದೇಶ (ಊ+ಉ=ಊ)
 25. ಕಟು+ಉಕ್ತಿ= ಕಟೂಕ್ತಿ (ಉ+ಉ=ಊ)

Leave a Comment