ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2021: | Children’s Day: Jawaharlal Nehru’s quotes,Messages, Greetings, Messages, Pictures

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು 2021:

ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ  ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನವೂ ಮಾಜಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನೂ ಆಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ‘ಚಾಚಾ ನೆಹರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ‘ Tommarow is yours ‘ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸದಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

“ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯಾನದ ಮೊಗ್ಗುಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು” ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.” – ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು

ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು/Children’s Day Images

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು,ಶುಭಾಶಯಗಳು,ಸಂದೇಶಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು| Children's Day 2021: Jawaharlal Nehru's quotes,Messages, Greetings, Messages, Pictures
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು,ಶುಭಾಶಯಗಳು,ಸಂದೇಶಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು| Children's Day 2021: Jawaharlal Nehru's quotes,Messages, Greetings, Messages, Pictures
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು,ಶುಭಾಶಯಗಳು,ಸಂದೇಶಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು| Children's Day 2021: Jawaharlal Nehru's quotes,Messages, Greetings, Messages, Pictures
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು,ಶುಭಾಶಯಗಳು,ಸಂದೇಶಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು| Children's Day 2021: Jawaharlal Nehru's quotes,Messages, Greetings, Messages, Pictures

(All IMG credits goes to : pixabay.com)

Leave a Comment